Belang van amateurarcheologen
Over het algemeen is archeologie een zaak die wordt afgehandeld en behandeld door gemeenten en professionele archeologische organisaties, zoals aangegeven is de Erfgoedwet. Op grond van de vraag van een gemeente doet een professioneel archeologisch bureau onderzoek (bureauonderzoek – karterend booronderzoek – proefsleufonderzoek – archeologische opgraving), waarbij het bureau zich veelal baseert op algemeen beschikbare bronnen.
De amateurarcheoloog kent de omgeving van het gebied waarin hij opereert en kan met behulp van deze beschikbare kennis een extra bijdrage leveren aan het onderzoek van de professional. Bovendien schakelen professionele archeologische bureaus vaak amateurs in bij hun bureau- en veldonderzoek, om de reden eerder genoemd én, omdat daarmee meer mankracht wordt verkregen. De amateurarcheoloog zet zich daarvoor graag in, omdat daarmee zijn eigen archeologische kennis wordt vergroot. Kortom, het is in beider belang om samen te werken op het terrein van onderzoek en veldwerk.

De gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard zien het belang van de inzet van amateurarcheologen in, want in de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 9 februari 2012, en van Krimpenerwaard, gepubliceerd in het Gemeenteblad van 16 december 2016, wordt aandacht besteed aan het belang, inzet en bijdrage van amateurarcheologen.
Hiermee geven beide gemeenten in de Krimpenerwaard aan dat zij het belang van amateurarcheologen in haar gemeentelijk archeologisch beleid inzien. Dit belang kan alleen dan maar handen en voeten krijgen, indien amateurarcheologen materieel in de gelegenheid worden gesteld hun werk uit te kunnen voeren. Dat wil zeggen: de middelen hebben om hun werk te kunnen doen. Door de bundeling van krachten die de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) voorstaat wordt zij in staat gesteld daadwerkelijk haar belang te kunnen uitoefenen. Een onderkomen en de noodzakelijke middelen zijn daarbij essentieel.